W afekcie radości widzimy wyraźnie czynnik łączący. Radość nie znosi odosobnienia. W jej przejawach dochodzi do głosu skłonność do współdziałania, do współobcowania i współradowania się. Sama już postawa jest łącząca, jest jakby wyciągnięciem ręki, ciepłem, które promieniuje na innych i podnosi ich na duchu. Wszystkie czynniki łączące zawarte są w tym afekcie.


w-afekcie-radoś-widzimy-wyraźnie-czynnik-łączący-radość-nie-znosi-odosobnienia-w-jej-przejawach-dochodzi-do-głosu-skłonność-do
alfred adlerafekcieradościwidzimywyraźnieczynnikłączącyradośćnieznosiodosobnieniajejprzejawachdochodzidogłosuskłonnośćwspółdziałaniawspółobcowaniawspółradowaniasięsamajużpostawajestłączącajakbywyciągnięciemrękiciepłemktórepromieniujenainnychpodnosiichduchuwszystkieczynnikiłączącezawartetymafekciew afekcieafekcie radościradości widzimywidzimy wyraźniewyraźnie czynnikczynnik łączącyradość nienie znosiznosi odosobnieniaw jejjej przejawachprzejawach dochodzidochodzi dodo głosugłosu skłonnośćskłonność dodo współdziałaniado współobcowaniawspółobcowania ii współradowaniawspółradowania sięsama jużjuż postawapostawa jestjest łączącajest jakbyjakby wyciągnięciemwyciągnięciem rękiktóre promieniujepromieniuje nana innychinnych ii podnosipodnosi ichich nana duchuwszystkie czynnikiczynniki łączącełączące zawartezawarte sąw tymtym afekciew afekcie radościafekcie radości widzimyradości widzimy wyraźniewidzimy wyraźnie czynnikwyraźnie czynnik łączącyradość nie znosinie znosi odosobnieniaw jej przejawachjej przejawach dochodziprzejawach dochodzi dodochodzi do głosudo głosu skłonnośćgłosu skłonność doskłonność do współdziałaniado współobcowania iwspółobcowania i współradowaniai współradowania sięsama już postawajuż postawa jestpostawa jest łączącajest jakby wyciągnięciemjakby wyciągnięciem rękiktóre promieniuje napromieniuje na innychna innych iinnych i podnosii podnosi ichpodnosi ich naich na duchuwszystkie czynniki łącząceczynniki łączące zawartełączące zawarte sązawarte są wsą w tymw tym afekcie

Myślicie, że przeszłość, ponieważ już się stała, jest ukończona i niezmieniona? Ależ nie, jej odzienie uszyte jest z mieniącej się tafty i za każdym razem, gdy się na nią obejrzymy, widzimy ją w innych kolorach.W afekcie większa moc niż we wstydzie.Przy rozwodach okolicznością łagodzącą powinno być to, że strony niegdyś działały w afekcie.Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia.Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna.Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego.