W Ameryce można uważać, że się zrobiło karierę tylko wtedy, gdy ma się więcej guzików przy telefonie niż przy płaszczu.


w-ameryce-można-uważać-że-ę-zrobiło-karierę-tylko-wtedy-gdy-ę-więcej-guzików-przy-telefonie-ż-przy-płaszczu
marlena dietrichamerycemożnauważaćżesięzrobiłokarierętylkowtedygdywięcejguzikówprzytelefonieniżpłaszczuw ameryceameryce możnamożna uważaćsię zrobiłozrobiło karierękarierę tylkotylko wtedygdy masię więcejwięcej guzikówguzików przyprzy telefonietelefonie niżniż przyprzy płaszczuw ameryce możnaameryce można uważaćże się zrobiłosię zrobiło karieręzrobiło karierę tylkokarierę tylko wtedygdy ma sięma się więcejsię więcej guzikówwięcej guzików przyguzików przy telefonieprzy telefonie niżtelefonie niż przyniż przy płaszczuw ameryce można uważaćże się zrobiło karieręsię zrobiło karierę tylkozrobiło karierę tylko wtedygdy ma się więcejma się więcej guzikówsię więcej guzików przywięcej guzików przy telefonieguzików przy telefonie niżprzy telefonie niż przytelefonie niż przy płaszczuże się zrobiło karierę tylkosię zrobiło karierę tylko wtedygdy ma się więcej guzikówma się więcej guzików przysię więcej guzików przy telefoniewięcej guzików przy telefonie niżguzików przy telefonie niż przyprzy telefonie niż przy płaszczu

Życie nie rozpoczyna się przy poczęciu ani przy urodzinach, tylko wtedy, gdy dzieci opuszczą dom, a pies umrze.Wniebowzięcie można by chyba zakwalifikować jako porwanie, ale tylko wtedy, gdyby dokonane zostało przy użyciu siły. Ja jednak myślę, że normalnie odbywa się ono za zgodą zainteresowanego.Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą.Iść całe życie konsekwentnie do celu można tylko wtedy, gdy on się stale odsuwa.Naj­więcej praw­dy do­wiesz się od wro­ga niż od przy­jaciela ! Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...