w chwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadziei...  


w-chwi­lach-nieszczęścia-­ja-jest ukojeniem-zas­trzyk-nadziei- 
natuuśchwi­lachnieszczęściapas­jajest ukojeniemzas­trzyknadziei w chwi­lachchwi­lach nieszczęścianieszczęścia pas­japas­ja jest ukojeniemjest ukojeniem zas­trzykzas­trzyk nadzieinadziei  w chwi­lach nieszczęściachwi­lach nieszczęścia pas­janieszczęścia pas­ja jest ukojeniempas­ja jest ukojeniem zas­trzykjest ukojeniem zas­trzyk nadzieizas­trzyk nadziei  w chwi­lach nieszczęścia pas­jachwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniemnieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzykpas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadzieijest ukojeniem zas­trzyk nadziei  w chwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniemchwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyknieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadzieipas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadziei  

Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu.Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać.Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą.Siedzę na ław­ce. Upośledzo­na dziew­czyn­ka na huśtaw­ce kołysze się gra­witacją. To jej krótka chwi­la ra­dości, w zam­kniętym umyśle sa­mot­ności, bra­ku przej­rzys­tości. W mych chwi­lach słabości zaz­droszczę jej nieświadomości.Miarą człowieka nie jest zacho­wanie w chwi­lach spo­koju, lecz to, co czy­ni, gdy nad­chodzi czas próby.Mówi się często, że sta­rość to ut­ra­ta god­ności, zaś śmierć to jej odzys­ka­nie - być może, lecz pod wa­run­kiem, że ktoś przej­dzie obok w mo­men­cie śmier­ci i ułoży ciało w po­zyc­ji god­nej; śmierć bo­wiem ma to do siebie, że lu­bi uderzać w chwi­lach, kiedy się jej naj­mniej oczekuje.