w chwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadziei...  


w-chwi­lach-nieszczęścia-­ja-jest ukojeniem-zas­trzyk-nadziei- 
natuuśchwi­lachnieszczęściapas­jajest ukojeniemzas­trzyknadziei w chwi­lachchwi­lach nieszczęścianieszczęścia pas­japas­ja jest ukojeniemjest ukojeniem zas­trzykzas­trzyk nadzieinadziei  w chwi­lach nieszczęściachwi­lach nieszczęścia pas­janieszczęścia pas­ja jest ukojeniempas­ja jest ukojeniem zas­trzykjest ukojeniem zas­trzyk nadzieizas­trzyk nadziei  w chwi­lach nieszczęścia pas­jachwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniemnieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzykpas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadzieijest ukojeniem zas­trzyk nadziei  w chwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniemchwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyknieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadzieipas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadziei  

Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu. -Kazimierz Chyła
zas­trzyk-op­ty­miz­mu-po­dob­nie-jak in­ne-zas­trzy­ki-działa-tyl­ko-przez-og­ra­niczo­ny-ok­res-czasu
Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać. -Ryder
każda-­ja-nie szkodząca-ludziom-to dob­ra-­ja-i na­ży-ją roz­wi­jać-zaś-tej która-szkodzi-in­ne­mu-człowieko­wi-zaprzestać
Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą. -Zsa Zsa Gabor
ame­ryka­nin-zaj­mu­ ę-pracą-a w wol­nych-chwi­lach-ko­bieta­mi-włoch zaj­mu­ ę-ko­bieta­mi-a w wol­nych-chwi­lach-pracą
Miarą człowieka nie jest zacho­wanie w chwi­lach spo­koju, lecz to, co czy­ni, gdy nad­chodzi czas próby. -Martin Luther King
miarą-człowieka-nie jest zacho­wanie-w chwi­lach-spo­koju-lecz-to-co czy­-gdy-nad­chodzi-czas-próby