W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się.


w-ciemnoś-nie-biec-sprawdzać-otoczenie-rękami-strzec-ę-wybojów-drzew-kamieni-wymijać-zygzakiem-przedmioty-jest-wbrew-naturze-wbrew-popędom
karol irzykowskiciemnościniebiecsprawdzaćotoczenierękamistrzecsięwybojówdrzewkamieniwymijaćzygzakiemprzedmiotyjestwbrewnaturzepopędomjakwszelkawiedzaciemnośćprzekreśliwszyokowymagażebyniejmknąćpłynąćrozpływaćsięw ciemnościciemności nienie biecsprawdzać otoczenieotoczenie rękamistrzec sięsię wybojówwymijać zygzakiemzygzakiem przedmiotyprzedmiotyjestjest wbrewwbrew naturzewbrew popędomjak wszelkawszelka wiedzaprzekreśliwszy okożeby ww niejniej mknąćpłynąć ii rozpływaćrozpływać sięw ciemności nieciemności nie biecsprawdzać otoczenie rękamistrzec się wybojówwymijać zygzakiem przedmiotyzygzakiem przedmiotyjest wbrewjest wbrew naturzejak wszelka wiedzażeby w niejw niej mknąćpłynąć i rozpływaći rozpływać się

Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim
nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy
Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, najtrudniej zdobywa się kobietę głupią - bo nic nie robi na niej wrażenia. -Gianni Monduzzi
wbrew-temu-co-ę-powszechnie-sądzi-najtrudniej-zdobywa-ę-kobietę-głupią-bo-nic-nie-robi-na-niej-wrażenia