W dniu, kiedy ludzie przestaną się bać, zaczną pisać arcydzieła, to znaczy dzieła trwałe.


w-dniu-kiedy-ludzie-przestaną-ę-bać-zaczną-pisać-arcydzieła-to-znaczy-dzieła-trwałe
william faulknerdniukiedyludzieprzestanąsiębaćzacznąpisaćarcydziełatoznaczydziełatrwałew dniukiedy ludzieludzie przestanąprzestaną sięsię baćzaczną pisaćpisać arcydziełaznaczy dzieładzieła trwałekiedy ludzie przestanąludzie przestaną sięprzestaną się baćzaczną pisać arcydziełaznaczy dzieła trwałekiedy ludzie przestaną sięludzie przestaną się baćkiedy ludzie przestaną się bać

Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? Trwałe chcę to znaczy, że tam jestem.Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Najbardziej odczuwamy doskonałość innych ludzi, kiedy przestaną być obecni.Kiedy cię zaczną prze­ceniać, znak to, że sta­jesz się... bublem.