W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem - masz prawo powiedzieć kocham.


w-dniu-w-którym-radość-innych-staje-ę-twoją-radośą-w-dniu-w-którym-cierpienie-innych-staje-ę-twoim-cierpieniem-masz-prawo-powiedzieć
michel quoistdniuktórymradośćinnychstajesiętwojąradościącierpienietwoimcierpieniemmaszprawopowiedziećkochamw dniuw którymktórym radośćradość innychinnych stajestaje sięsię twojątwoją radościąw dniuw którymktórym cierpieniecierpienie innychinnych stajestaje sięsię twoimtwoim cierpieniemcierpieniemmaszmasz prawoprawo powiedziećpowiedzieć kochamw którym radośćktórym radość innychradość innych stajeinnych staje sięstaje się twojąsię twoją radościąw którym cierpieniektórym cierpienie innychcierpienie innych stajeinnych staje sięstaje się twoimsię twoim cierpieniemtwoim cierpieniemmasz prawomasz prawo powiedziećprawo powiedzieć kocham

Życie nie jest prezentem, który otrzymuje się w dniu urodzin. Z chwilą kiedy zaczynam myśleć, staje się ono zobowiązaniem. -Izabela Bielińska
Życie-nie-jest-prezentem-który-otrzymuje-ę-w-dniu-urodzin-z-chwilą-kiedy-zaczynam-myść-staje-ę-ono-zobowiązaniem
• 
 - bóg-mu­siał-być-na ą-zły-w dniu-w-którym poz­wo­lił-jej-spoj­rzeć-w ­go-oczy- 
Każdy los, w którym widać krzyż, staje się łaską. -Reinhold Schneider
każdy-los-w-którym-widać-krzyż-staje-ę-łaską
To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach. -Johann Heinrich Pestalozzi
to-jak-bardzo-moje-serce-przywiązane-jest-do-moich-dzieci-jak-ich-radość-staje-ę-moją-radośą-muszą-one-odnajdować-od-rana-do-wieczora-na
Daj każde­mu dniu szansę sta­nia się naj­piękniej­szym w całym twoim życiu. -Mark Twain
daj-każde­mu-dniu-szansę-sta­nia ę-naj­piękniej­szym-w całym-twoim-życiu