W dwóch przypadkach ludzie absolutnie nie wierzą żadnym tłumaczeniom. Gdy mężczyzna wyjaśnia skąd ma podbite oko, a kobieta... nowe futro.


w-dwóch-przypadkach-ludzie-absolutnie-nie-wierzą-żadnym-tłumaczeniom-gdy-mężczyzna-wyjaśnia-skąd-podbite-oko-a-kobieta-nowe-futro
marlena dietrichdwóchprzypadkachludzieabsolutnieniewierzążadnymtłumaczeniomgdymężczyznawyjaśniaskądpodbiteokokobietanowefutrow dwóchdwóch przypadkachprzypadkach ludzieludzie absolutnieabsolutnie nienie wierząwierzą żadnymżadnym tłumaczeniomgdy mężczyznamężczyzna wyjaśniawyjaśnia skądskąd mama podbitepodbite okokobieta nowenowe futrow dwóch przypadkachdwóch przypadkach ludzieprzypadkach ludzie absolutnieludzie absolutnie nieabsolutnie nie wierząnie wierzą żadnymwierzą żadnym tłumaczeniomgdy mężczyzna wyjaśniamężczyzna wyjaśnia skądwyjaśnia skąd maskąd ma podbitema podbite okoa kobieta nowekobieta nowe futrow dwóch przypadkach ludziedwóch przypadkach ludzie absolutnieprzypadkach ludzie absolutnie nieludzie absolutnie nie wierząabsolutnie nie wierzą żadnymnie wierzą żadnym tłumaczeniomgdy mężczyzna wyjaśnia skądmężczyzna wyjaśnia skąd mawyjaśnia skąd ma podbiteskąd ma podbite okoa kobieta nowe futrow dwóch przypadkach ludzie absolutniedwóch przypadkach ludzie absolutnie nieprzypadkach ludzie absolutnie nie wierząludzie absolutnie nie wierzą żadnymabsolutnie nie wierzą żadnym tłumaczeniomgdy mężczyzna wyjaśnia skąd mamężczyzna wyjaśnia skąd ma podbitewyjaśnia skąd ma podbite oko

W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro.Futro: Futro jest cmentarzem. Kobieta nie powinna nosić na sobie cmentarza.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów.W dwóch przypadkach lęk jest niedozwolony - na wojnie i w miłości.