W Dziadach kobiety posiadają jakieś nadziemskie rysy, w Weselu każda ma ochotę i kwalifikuje się... do stodoły.


w-dziadach-kobiety-posiadają-jakieś-nadziemskie-rysy-w-weselu-każda-ochotę-i-kwalifikuje-ę-do-stodoły
bolesław prusdziadachkobietyposiadająjakieśnadziemskierysyweselukażdaochotękwalifikujesiędostodoływ dziadachdziadach kobietykobiety posiadająposiadają jakieśjakieś nadziemskienadziemskie rysyw weseluweselu każdakażda mama ochotęochotę ii kwalifikujekwalifikuje sięsię dodo stodoływ dziadach kobietydziadach kobiety posiadająkobiety posiadają jakieśposiadają jakieś nadziemskiejakieś nadziemskie rysyw weselu każdaweselu każda makażda ma ochotęma ochotę iochotę i kwalifikujei kwalifikuje siękwalifikuje się dosię do stodoływ dziadach kobiety posiadajądziadach kobiety posiadają jakieśkobiety posiadają jakieś nadziemskieposiadają jakieś nadziemskie rysyw weselu każda maweselu każda ma ochotękażda ma ochotę ima ochotę i kwalifikujeochotę i kwalifikuje sięi kwalifikuje się dokwalifikuje się do stodoływ dziadach kobiety posiadają jakieśdziadach kobiety posiadają jakieś nadziemskiekobiety posiadają jakieś nadziemskie rysyw weselu każda ma ochotęweselu każda ma ochotę ikażda ma ochotę i kwalifikujema ochotę i kwalifikuje sięochotę i kwalifikuje się doi kwalifikuje się do stodoły

cze­mu zno­wu deszczem ma­lujesz mo­je rysy gdy drgają dłonie słowa więdną w ustach rozczarowaniem te­raz każdą kroplą roz­biję się o kolor bez niewidzialności a ty w ja­ki sposób jesteś ar­tysto bez twarzy Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu.Trza być w bu­tach na weselu.Trza być w butach na weselu.Najistotniejsze rysy ludzkiej natury nie zmieniły się od wieków.