W elegancji wyraża się gust innych.


w-elegancji-wyraża-ę-gust-innych
schnitzlerelegancjiwyrażasięgustinnychw elegancjielegancji wyrażawyraża sięsię gustgust innychw elegancji wyrażaelegancji wyraża sięwyraża się gustsię gust innychw elegancji wyraża sięelegancji wyraża się gustwyraża się gust innychw elegancji wyraża się gustelegancji wyraża się gust innych

Kul­tu­ra wys­ta­je jak kra­wat, a występu­je po­za pro­mieniem na­leżnej elegancji.W łydkach wyraża się cały szyk naszego wieku!Gust ustala się z wiekiem. Przed dwudziestu laty zdarzało mi się poślubić mężczyzn, których dziś nie zaprosiłabym nawet na obiad.A ja mam ta­ki gust wy­paczo­ny, że lu­bię wrony! Najczulsze uczucia mężczyzna wyraża w łóżku.Nowe kierunki historii kiełkują zawsze w głębi jednostek, zanim się wyrażą w faktach. A młodzi są najwrażliwszymi barometrami sygnalizującymi przemiany.