W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić.


w-gruncie-rzeczy-człowiek-nigdy-nie-wierzy-w-rzeczy-ostateczne-wie-że-zdarzyły-ę-innym-ale-siebie-nie-potrafi-w-nich-umiejscowić
ewa szumańskagruncierzeczyczłowieknigdyniewierzyostatecznewieżezdarzyłysięinnymalesiebiepotrafinichumiejscowićw grunciegruncie rzeczyrzeczy człowiekczłowiek nigdynigdy nienie wierzywierzy ww rzeczyrzeczy ostateczneże zdarzyłyzdarzyły sięsię innymale siebiesiebie nienie potrafipotrafi ww nichnich umiejscowićw gruncie rzeczygruncie rzeczy człowiekrzeczy człowiek nigdyczłowiek nigdy nienigdy nie wierzynie wierzy wwierzy w rzeczyw rzeczy ostateczneże zdarzyły sięzdarzyły się innymale siebie niesiebie nie potrafinie potrafi wpotrafi w nichw nich umiejscowićw gruncie rzeczy człowiekgruncie rzeczy człowiek nigdyrzeczy człowiek nigdy nieczłowiek nigdy nie wierzynigdy nie wierzy wnie wierzy w rzeczywierzy w rzeczy ostateczneże zdarzyły się innymale siebie nie potrafisiebie nie potrafi wnie potrafi w nichpotrafi w nich umiejscowićw gruncie rzeczy człowiek nigdygruncie rzeczy człowiek nigdy nierzeczy człowiek nigdy nie wierzyczłowiek nigdy nie wierzy wnigdy nie wierzy w rzeczynie wierzy w rzeczy ostateczneale siebie nie potrafi wsiebie nie potrafi w nichnie potrafi w nich umiejscowić

Przeszedłem straszne rzeczy w życiu, przy czym niektóre z nich zdarzyły się naprawdę.Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.Szacunek dla siebie – coś, co w gruncie rzeczy jest bezcenne.Głupio to jest urządzone, że im człowiek starszy i w gruncie rzeczy słabszy, tym więcej potrzeba mu sił.Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.