W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.


w-języku-poezji-gdzie-każde-słowo-ę-waży-nic-już-zwyczajne-i-normalne-nie-jest-Żaden-kamień-i-żadna-nad-nim-chmura-Żaden-dzień-i-żadna
wisława szymborskajęzykupoezjigdziekażdesłowosięważynicjużzwyczajnenormalneniejestadenkamieńżadnanadnimchmuradzieńponocnadewszystkożadneniczyjenatymświecieistnieniew językujęzyku poezjigdzie każdekażde słowosłowo sięsię ważynic jużjuż zwyczajnezwyczajne ii normalnenormalne nienie jestŻaden kamieńkamień ii żadnażadna nadnad nimnim chmuraŻaden dzieńdzień ii żadnażadna popo nimnim nocnade wszystkowszystko żadneżadne niczyjeniczyje nana tymtym świecieświecie istnieniew języku poezjigdzie każde słowokażde słowo sięsłowo się ważynic już zwyczajnejuż zwyczajne izwyczajne i normalnei normalne nienormalne nie jestŻaden kamień ikamień i żadnai żadna nadżadna nad nimnad nim chmuraŻaden dzień idzień i żadnai żadna pożadna po nimpo nim noca nade wszystkonade wszystko żadnewszystko żadne niczyjeżadne niczyje naniczyje na tymna tym świecietym świecie istnienie

Śmieszność to glejt do Edenu, z którego żaden anioł, żaden celnik nie wypędzi, żadna władza nie skompromituje.Żadna kobieta nie wychodzi za mąż z chęci zysku; wszystkie mają dosyć sprytu, by poślubiając milionera, zakochać się w nim.Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć.Gdzie nat­chnienie, gdzie jest natchnienie? Każde wy­doby­te słowo zna już swo­je brzmienie.Żadna kobieta, brzydka czy ładna, nie posiada odrobiny zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek jest przywilejem naszej płci. A my, mężczyźni, jesteśmy tak gotowi do wyrzeczeń, że nigdy się nim nie posługujemy.