W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór.


w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
anonimowekażdejsekundziemożeszsięodrodzićzacząćodnowatojestwybórtwójwybórw każdejkażdej sekundziesekundzie możeszmożesz sięsię odrodzićw każdejkażdej sekundziesekundzie możeszmożesz zacząćzacząć odod nowajest wybórwybórtwójtwój wybórw każdej sekundziekażdej sekundzie możeszsekundzie możesz sięmożesz się odrodzićw każdej sekundziekażdej sekundzie możeszsekundzie możesz zacząćmożesz zacząć odzacząć od nowajest wybórtwój wybórw każdej sekundzie możeszkażdej sekundzie możesz sięsekundzie możesz się odrodzićw każdej sekundzie możeszkażdej sekundzie możesz zacząćsekundzie możesz zacząć odmożesz zacząć od nowaw każdej sekundzie możesz siękażdej sekundzie możesz się odrodzićw każdej sekundzie możesz zacząćkażdej sekundzie możesz zacząć odsekundzie możesz zacząć od nowa

Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę.Sta­jać się kimś ważnym w czyimś życiu, ob­rać możesz dwie ro­le:Anioła- który wniesie w życie dru­giej oso­by szczęście, ra­dość i miłość, możesz być tez Diabłem siejąc smu­tek, zło i zniszcze­nie...Wybór na­leży tyl­ko i wyłącznie do Ciebie, a wiec decyduj...W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa.Nie można zacząć żyć od nowa. Możesz rzu­cić pa­lenie, zmienić na­wyki, wyjechać... Możesz wszys­tko zmienić. Ale wy­darze­nia, które Cię uk­ształto­wały zostaną I wspom­nienia także...Sprawiedliwość przedstawia się człowiekowi przede wszystkim jako wybór - wybór dobra, a odrzucenie zła. Konieczność jest brakiem wyboru, obojętnością. I w gruncie rzeczy jest dla nas najwyższą sprawiedliwością.Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj.