W każdym dziele ludzie doszukują się pomysłów, które zwykle nie mają nic wspólnego z intencjami twórcy.


w-każdym-dziele-ludzie-doszukują-ę-pomysłów-które-zwykle-nie-mają-nic-wspólnego-z-intencjami-twórcy
luis bunuelkażdymdzieleludziedoszukująsiępomysłówktórezwykleniemająnicwspólnegointencjamitwórcyw każdymkażdym dzieledziele ludzieludzie doszukujądoszukują sięsię pomysłówktóre zwyklezwykle nienie mająmają nicnic wspólnegowspólnego zz intencjamiintencjami twórcyw każdym dzielekażdym dziele ludziedziele ludzie doszukująludzie doszukują siędoszukują się pomysłówktóre zwykle niezwykle nie mająnie mają nicmają nic wspólnegonic wspólnego zwspólnego z intencjamiz intencjami twórcyw każdym dziele ludziekażdym dziele ludzie doszukujądziele ludzie doszukują sięludzie doszukują się pomysłówktóre zwykle nie majązwykle nie mają nicnie mają nic wspólnegomają nic wspólnego znic wspólnego z intencjamiwspólnego z intencjami twórcyw każdym dziele ludzie doszukująkażdym dziele ludzie doszukują siędziele ludzie doszukują się pomysłówktóre zwykle nie mają niczwykle nie mają nic wspólnegonie mają nic wspólnego zmają nic wspólnego z intencjaminic wspólnego z intencjami twórcy

Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. -Tom Clancy
człowiek-to-istota-pełna-nadziei-i-pomysłów-które-są-zaprzeczeniem-tezy-że-nic-nie-możemy-zmienić
Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi. -Pierpont J. Morgan
ludzie-zwykle-mają-dwa-powody-dla-których-coś-robią-jeden-prawdziwy-i-jeden-który-dobrze-brzmi
Nie istnieją warunki zabójcze dla twórcy, tylko twórcy dorastają do warunków lub nie. -Hanna Malewska
nie-istnieją-warunki-zabójcze-dla-twórcy-tylko-twórcy-dorastają-do-warunków-lub-nie
Głupcy mają mało głupich pomysłów. W dziejach zawsze było sensowne tylko to, co poza nie wprowadzało. -Henryk Elzenberg
głupcy-mają-ło-głupich-pomysłów-w-dziejach-zawsze-było-sensowne-tylko-to-co-poza-nie-wprowadzało