W każdym razie popisujemy się służalstwem, tak jakby służenie było jedyną zasługą. Oto cnota naszego stulecia; oto wiedza dnia dzisiejszego. Ci, co zachowali jeszcze w sercu nieco godności, robią wszystko, by ją stracić. Przybierają duszę niegodnego dworaka, iżby nie uchodzić za dziwaków, niepodobnych do innych ludzi.


w-każdym-razie-popisujemy-ę-służalstwem-tak-jakby-służenie-było-jedyną-zasługą-oto-cnota-naszego-stulecia-oto-wiedza-dnia-dzisiejszego-ci
montesquieukażdymraziepopisujemysięsłużalstwemtakjakbysłużeniebyłojedynązasługąotocnotanaszegostuleciaotowiedzadniadzisiejszegocozachowalijeszczesercuniecogodnościrobiąwszystkobystracićprzybierająduszęniegodnegodworakaiżbynieuchodzićzadziwakówniepodobnychdoinnychludziw każdymkażdym razierazie popisujemypopisujemy sięsię służalstwemtak jakbyjakby służeniesłużenie byłobyło jedynąjedyną zasługąoto cnotacnota naszegonaszego stuleciaoto wiedzawiedza dniadnia dzisiejszegoco zachowalizachowali jeszczejeszcze ww sercusercu nieconieco godnościrobią wszystkoby jąją stracićprzybierają duszęduszę niegodnegoniegodnego dworakaiżby nienie uchodzićuchodzić zaza dziwakówniepodobnych dodo innychinnych ludziw każdym raziekażdym razie popisujemyrazie popisujemy siępopisujemy się służalstwemtak jakby służeniejakby służenie byłosłużenie było jedynąbyło jedyną zasługąoto cnota naszegocnota naszego stuleciaoto wiedza dniawiedza dnia dzisiejszegoco zachowali jeszczezachowali jeszcze wjeszcze w sercuw sercu niecosercu nieco godnościby ją stracićprzybierają duszę niegodnegoduszę niegodnego dworakaiżby nie uchodzićnie uchodzić zauchodzić za dziwakówniepodobnych do innychdo innych ludzi

Uważać wszechświat za ciemnicę, a wszystkich ludzi za zbrodniarzy - oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że ziemia, ludzie i zwierzęta są tym, czym powinny - oto, co wydaje się godnym mędrca.Mam wszystkie przywary innych ludzi, a jednak wszystko to, co oni robią, wydaje mi się niepojęte.Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.Miłość – oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.Miłość - oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym.