W każdym tli jakaś iskra rozsądku.


w-każdym-tli-jakaś-iskra-rozsądku
robert louis stevensonkażdymtlijakaśiskrarozsądkuw każdymkażdym tlitli jakaśjakaś iskraiskra rozsądkuw każdym tlikażdym tli jakaśtli jakaś iskrajakaś iskra rozsądkuw każdym tli jakaśkażdym tli jakaś iskratli jakaś iskra rozsądkuw każdym tli jakaś iskrakażdym tli jakaś iskra rozsądku

W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku.W każdym, choćby najgorszym położeniu, znajduje się jakaś pociecha, którą w ogólnym rachunku dobra i zła zapisać można po stronie zysków.– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.No­we chrześci­jaństwo nie dość, że się roz­przes­trze­nia, to na do­datek zmienia się w każdym no­wym miej­scu; przy­pomi­na zwierzę, które pochłania miej­scową faunę i florę, czer­piąc z te­go pożywienia jakąś szczególną moc.Chytrość zajmuje coraz bardziej miejsce zdrowego rozsądku i roztropności, które powinny przewodzić obywatelom. Adwokaci wielce są zadowoleni, gdy widzą, że na każdym kroku trzeba korzystać z ich usług w zarządzaniu swoimi sprawami, sędziom zaś wcale nie sprawia przykrości sprawowanie władzy nad tymi, których im naraili adwokaci.Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało.