W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
carl gustav jungkażdymnasjestktośkogonieznamyprzemawiadosnachtłumaczyżewidzizupełnieinaczejniżmysiebiew każdymkażdym zz nasnas jestjest ktośktoś kogokogo nienie znamyprzemawia dodo nasnas ww snachsnach ii tłumaczytłumaczy żeże widziwidzi nasnas zupełniezupełnie inaczejniż mymy –– siebiew każdym zkażdym z nasz nas jestnas jest ktośjest ktoś kogoktoś kogo niekogo nie znamyprzemawia do nasdo nas wnas w snachw snach isnach i tłumaczyi tłumaczy żetłumaczy że widziże widzi naswidzi nas zupełnienas zupełnie inaczejniż my –my – siebiew każdym z naskażdym z nas jestz nas jest ktośnas jest ktoś kogojest ktoś kogo niektoś kogo nie znamyprzemawia do nas wdo nas w snachnas w snach iw snach i tłumaczysnach i tłumaczy żei tłumaczy że widzitłumaczy że widzi nasże widzi nas zupełniewidzi nas zupełnie inaczejniż my – siebiew każdym z nas jestkażdym z nas jest ktośz nas jest ktoś kogonas jest ktoś kogo niejest ktoś kogo nie znamyprzemawia do nas w snachdo nas w snach inas w snach i tłumaczyw snach i tłumaczy żesnach i tłumaczy że widzii tłumaczy że widzi nastłumaczy że widzi nas zupełnieże widzi nas zupełnie inaczej

W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung
w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Miłość jest w każdym z nas, ale ożywić ją może ten, kogo kochamy. -Oldrich Fiser
miłość-jest-w-każdym-z-nas-ale-ożywić-ją-może-ten-kogo-kochamy
Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie. -NightHuntress
nikt-z nas-nie jest nieis­tniejącym-by­tem-zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto-o nas-wie