W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
carl gustav jungkażdymnasjestktośkogonieznamyprzemawiadosnachtłumaczyżewidzizupełnieinaczejniżmysiebiew każdymkażdym zz nasnas jestjest ktośktoś kogokogo nienie znamyprzemawia dodo nasnas ww snachsnach ii tłumaczytłumaczy żeże widziwidzi nasnas zupełniezupełnie inaczejniż mymy –– siebiew każdym zkażdym z nasz nas jestnas jest ktośjest ktoś kogoktoś kogo niekogo nie znamyprzemawia do nasdo nas wnas w snachw snach isnach i tłumaczyi tłumaczy żetłumaczy że widziże widzi naswidzi nas zupełnienas zupełnie inaczejniż my –my – siebiew każdym z naskażdym z nas jestz nas jest ktośnas jest ktoś kogojest ktoś kogo niektoś kogo nie znamyprzemawia do nas wdo nas w snachnas w snach iw snach i tłumaczysnach i tłumaczy żei tłumaczy że widzitłumaczy że widzi nasże widzi nas zupełniewidzi nas zupełnie inaczejniż my – siebiew każdym z nas jestkażdym z nas jest ktośz nas jest ktoś kogonas jest ktoś kogo niejest ktoś kogo nie znamyprzemawia do nas w snachdo nas w snach inas w snach i tłumaczyw snach i tłumaczy żesnach i tłumaczy że widzii tłumaczy że widzi nastłumaczy że widzi nas zupełnieże widzi nas zupełnie inaczej

W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Miłość jest w każdym z nas, ale ożywić ją może ten, kogo kochamy.Samobójstwo jest tą ostatnią rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiąca dla nas rękojmię, że poniżej pewnego poziomu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nic i nikt nas zepchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale i o wiele piękniejsze.Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie.