W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy.


w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
simone weilkatastrofienaszychczasówzarównokacijakofiaryskładająmimowoliświadectwostraszliwejnędzyjakąpopadliśmyw katastrofiekatastrofie naszychnaszych czasówczasów zarównozarówno kacikaci jakjak ii ofiaryofiary składająskładają mimomimo woliwoli świadectwoświadectwo straszliwejstraszliwej nędzyw jakąjaką popadliśmyw katastrofie naszychkatastrofie naszych czasównaszych czasów zarównoczasów zarówno kacizarówno kaci jakkaci jak ijak i ofiaryi ofiary składająofiary składają mimoskładają mimo wolimimo woli świadectwowoli świadectwo straszliwejświadectwo straszliwej nędzyw jaką popadliśmyw katastrofie naszych czasówkatastrofie naszych czasów zarównonaszych czasów zarówno kaciczasów zarówno kaci jakzarówno kaci jak ikaci jak i ofiaryjak i ofiary składająi ofiary składają mimoofiary składają mimo woliskładają mimo woli świadectwomimo woli świadectwo straszliwejwoli świadectwo straszliwej nędzyw katastrofie naszych czasów zarównokatastrofie naszych czasów zarówno kacinaszych czasów zarówno kaci jakczasów zarówno kaci jak izarówno kaci jak i ofiarykaci jak i ofiary składająjak i ofiary składają mimoi ofiary składają mimo woliofiary składają mimo woli świadectwoskładają mimo woli świadectwo straszliwejmimo woli świadectwo straszliwej nędzy

Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie. -Gilbert Keith Chesterton
bib­lia-na­kazu­-nam-kochać-zarówno-naszych-bliźnich-jak i naszych-wrogów-praw­do­podob­nie dla­tego-po­nieważ-z re­guły
umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram  -dooorotis
umieram-zbyt-powoli-po­mimo-mo­jej-szcze­rej-woli-powoli-powoli-wbrew-mej-woli-po­woli-umieram 
Życzę ci odwagi słońca, które, mimo nędzy i ogromu zła tego świata, dzień po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem i ciepłem swych promieni. -Anonim
Życzę-odwagi-słońca-które-mimo-nędzy-i-ogromu-zła-tego-świata-dzień-po-dniu-wschodzi-i-obdarza-nas-blaskiem-i-ciepłem-swych-promieni