W kościele bądź nabożny a pouczny w szkole, w polu bitny, w grze wesół, żartowny przy stole.


w-kościele-bądź-nabożny-a-pouczny-w-szkole-w-polu-bitny-w-grze-wesół-żartowny-przy-stole
wespazjan hieronim kochowskikościelebądźnabożnypoucznyszkolepolubitnygrzewesółżartownyprzystolew kościelekościele bądźbądź nabożnypouczny ww szkolew polupolu bitnyw grzegrze wesółżartowny przyprzy stolew kościele bądźkościele bądź nabożnynabożny a poucznya pouczny wpouczny w szkolew polu bitnyw grze wesółżartowny przy stolew kościele bądź nabożnybądź nabożny a poucznynabożny a pouczny wa pouczny w szkolekościele bądź nabożny a poucznybądź nabożny a pouczny wnabożny a pouczny w szkole

przej­rzyście zim­ne spoj­rze­nie przeszy­wa jak lo­dowy grot a jed­nak jest w nim coś ciepłego coś co roz­grze­wa krwiobieg przy­jem­nie jest wzdychać do Ciebie i marzyć że wzdychasz tak samo choćby mroźnym su­rowym oddechem roz­grze­wa mnie myśl o Tobie Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole.Przy okrągłym stole zawsze siada za dużo ludzi.Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym.Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów.