W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.


w-konfrontacji-strumienia-ze-skałą-strumień-zawsze-wygrywa-nie-przez-swoją-łę-ale-przez-wytrwałość
budda siakjamunikonfrontacjistrumieniazeskałąstrumieńzawszewygrywanieprzezswojąsiłęalewytrwałośćw konfrontacjikonfrontacji strumieniastrumienia zeze skałąstrumień zawszezawsze wygrywawygrywa –– nienie przezprzez swojąswoją siłęale przezprzez wytrwałośćw konfrontacji strumieniakonfrontacji strumienia zestrumienia ze skałąstrumień zawsze wygrywazawsze wygrywa –wygrywa – nie– nie przeznie przez swojąprzez swoją siłęale przez wytrwałośćw konfrontacji strumienia zekonfrontacji strumienia ze skałąstrumień zawsze wygrywa –zawsze wygrywa – niewygrywa – nie przez– nie przez swojąnie przez swoją siłęw konfrontacji strumienia ze skałąstrumień zawsze wygrywa – niezawsze wygrywa – nie przezwygrywa – nie przez swoją– nie przez swoją siłę

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.Idąc drogą Cnoty jest się zawsze wynagradzanym przez ludzi, ale nie przez malarstwo.Rząd umiarkowany może, ile chce i bez niebezpieczeństwa, zwolnić swoje sprężyny. Utrzymuje się przez swoje prawa i przez własną siłę. Ale kiedy w ustroju despotycznym władca przestanie na chwilę wznosić groźne ramię; kiedy nie może unicestwić w jednej chwili tych, którzy zajmują pierwsze miejsca, wszystko przepadło.Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Nawet najbardziej samodzielny widzi pewną liczbę zjawisk przez te soczewki.