W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia.


w-labiryncie-życia-nie-ustawiono-drogowskazów-każdy-błądzi-krę-ę-a-później-szuka-właściwego-wyjścia
elżbieta graboszlabiryncieżycianieustawionodrogowskazówkażdybłądzikręcisiępóźniejszukawłaściwegowyjściaw labiryncielabiryncie życiażycia nienie ustawionoustawiono drogowskazówkażdy błądzikręci siępóźniej szukaszuka właściwegowłaściwego wyjściaw labiryncie życialabiryncie życia nieżycia nie ustawiononie ustawiono drogowskazówa później szukapóźniej szuka właściwegoszuka właściwego wyjściaw labiryncie życia nielabiryncie życia nie ustawionożycia nie ustawiono drogowskazówa później szuka właściwegopóźniej szuka właściwego wyjściaw labiryncie życia nie ustawionolabiryncie życia nie ustawiono drogowskazówa później szuka właściwego wyjścia

Mo­ja płyta życia ciągle się kręci.Każdy dół ma drogę do wyjścia.Czu­je jak­bym był gdzieś,gdzie się jedzie i idzie i ciągle jest się w tym sa­mym miej­scu, nie znaj­dziesz wyjścia, może go nie ma? Każdy Twój krok to błąd, zro­biłem dużo błędów, życia nie star­czy,żeby je nap­ra­wić, wiara w to, ze jeszcze cze­ka mnie coś dob­re­go, było moim naj­większym błędem, dla­tego po­winienem już umrzeć.Swoją drogą każdy błądzi.  Każdy sądzi, wielu błądzi.Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy.