W literaturze jest dużo seksu i nie ma dzieci; w życiu - na odwrót.


w-literaturze-jest-żo-seksu-i-nie-dzieci-w-życiu-na-odwrót
david lodgeliteraturzejestdużoseksuniedzieciżyciunaodwrótw literaturzeliteraturze jestjest dużodużo seksuseksu ii nienie mama dzieciw życiużyciunana odwrótw literaturze jestliteraturze jest dużojest dużo seksudużo seksu iseksu i niei nie manie ma dzieciw życiuna odwrótw literaturze jest dużoliteraturze jest dużo seksujest dużo seksu idużo seksu i nieseksu i nie mai nie ma dzieciw literaturze jest dużo seksuliteraturze jest dużo seksu ijest dużo seksu i niedużo seksu i nie maseksu i nie ma dzieci

W li­tera­turze jest dużo sek­su i nie ma dzieci, w życiu na odwrót.Oto postęp prawdziwy: od seksu bez dzieci do dzieci bez seksu.Nigdy nie mogłam pogodzić się z kreowaniem mnie na symbol seksu. Z seksu uczyniono przedmiot. Nienawidzę myśli, że mam być przedmiotem.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Dzieci ani szkla­nek w do­mu nig­dy nie za dużo.Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli.