W miłości chodzi o dostrzeganie w ludziach dobra i jeśli potrafimy to zrobić i będziemy to robić nieustannie, to nasze szczęście jest gwarantowane. Im więcej odczuwamy miłości i dostrzegamy piękna, tym bardziej wzrastamy i tym bardziej istniejemy.


w-miłoś-chodzi-o-dostrzeganie-w-ludziach-dobra-i-śli-potrafimy-to-zrobić-i-będziemy-to-robić-nieustannie-to-nasze-szczęście-jest-gwarantowane
andrew matthewsmiłościchodzidostrzeganieludziachdobrajeślipotrafimytozrobićbędziemyrobićnieustannienaszeszczęściejestgwarantowaneimwięcejodczuwamydostrzegamypięknatymbardziejwzrastamyistniejemyw miłościmiłości chodzichodzi oo dostrzeganiedostrzeganie ww ludziachludziach dobradobra ii jeślijeśli potrafimyzrobić ii będziemyrobić nieustannienasze szczęścieszczęście jestjest gwarantowaneim więcejwięcej odczuwamyodczuwamy miłościmiłości ii dostrzegamydostrzegamy pięknatym bardziejbardziej wzrastamywzrastamy ii tymtym bardziejbardziej istniejemyw miłości chodzimiłości chodzi ochodzi o dostrzeganieo dostrzeganie wdostrzeganie w ludziachw ludziach dobraludziach dobra idobra i jeślii jeśli potrafimypotrafimy to zrobićzrobić i będziemybędziemy to robićnasze szczęście jestszczęście jest gwarantowaneim więcej odczuwamywięcej odczuwamy miłościodczuwamy miłości imiłości i dostrzegamyi dostrzegamy pięknatym bardziej wzrastamybardziej wzrastamy iwzrastamy i tymi tym bardziejtym bardziej istniejemy

Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie.W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Tołstoj mówi, że im bardziej człowiek oddaje się pięknu, tym bardziej oddala się od dobra - jest odwrotnie.Im bardziej nasze zajęcie jest świńskie, tym więcej w nim trzeba uczciwości.Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.