W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.


w-miłoś-milczenie-lepsze-jest-ż-mowa-dobrze-jest-być-zmieszanym-jest-wymowa-milczenia-która-przenika-bardziej-ż-zdołałyby-to-uczynić
anonimmiłościmilczenielepszejestniżmowadobrzebyćzmieszanymjestwymowamilczeniaktóraprzenikabardziejzdołałybytouczynićsłowaw miłościmiłości milczeniemilczenie lepszelepsze jestjest niżniż mowadobrze jestjest byćbyć zmieszanymjest wymowawymowa milczeniaktóra przenikaprzenika bardziejbardziej niżniż zdołałybyuczynić słowaw miłości milczeniemiłości milczenie lepszemilczenie lepsze jestlepsze jest niżjest niż mowadobrze jest byćjest być zmieszanymjest wymowa milczeniaktóra przenika bardziejprzenika bardziej niżbardziej niż zdołałybyzdołałyby to uczynićw miłości milczenie lepszemiłości milczenie lepsze jestmilczenie lepsze jest niżlepsze jest niż mowadobrze jest być zmieszanymktóra przenika bardziej niżprzenika bardziej niż zdołałybyniż zdołałyby to uczynićzdołałyby to uczynić słowaw miłości milczenie lepsze jestmiłości milczenie lepsze jest niżmilczenie lepsze jest niż mowaktóra przenika bardziej niż zdołałybybardziej niż zdołałyby to uczynićniż zdołałyby to uczynić słowa

Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział.Niegdyś uważałam, że Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.W zemście i miłości kobieta jest bardziej barbarzyńska niż mężczyzna.Człowiek współczesny jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły.