W miłości nawet zadany ból, choć jest bólem to leczy i pomaga.


w-miłoś-nawet-zadany-ból-choć-jest-bólem-to-leczy-i-pomaga
jan twardowskimiłościnawetzadanybólchoćjestbólemtoleczypomagaw miłościmiłości nawetnawet zadanyzadany bólchoć jestjest bólemleczy ii pomagaw miłości nawetmiłości nawet zadanynawet zadany bólchoć jest bólembólem to leczyleczy i pomagaw miłości nawet zadanymiłości nawet zadany bóljest bólem to leczybólem to leczy iw miłości nawet zadany bólchoć jest bólem to leczyjest bólem to leczy ibólem to leczy i pomaga

Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem… Bardziej boli nawet mała krzywda wyrządzona przez przyjaciela niż wielki cios zadany przez nieprzyjaciela.Ból, na który jest ra­da, nie jest bólem. Więc nie ma bólu.Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu.Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu.Zakochujemy się w kobiecie przez to, co w niej jest jedynego. To, co ma ona wspólnego z innymi, leczy nas z tej miłości.