W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.


w-miłoś-nie-nic-ogólnego-lub-pospolitego-wszystko-w-niej-jest-szczególne-właściwe-dla-tego-kto-ją-czuje-dla-tego-kto-ją-wzbudza
maurice blondelmiłościnienicogólnegolubpospolitegowszystkoniejjestszczególnewłaściwedlategoktoczujewzbudzanieporównywalnenieskończonew miłościmiłości nienie mama nicnic ogólnegoogólnego lublub pospolitegowszystko ww niejniej jestjest szczególnewłaściwe dladla tegokto jąją czujedla tegokto jąją wzbudzaw miłości niemiłości nie manie ma nicma nic ogólnegonic ogólnego lubogólnego lub pospolitegowszystko w niejw niej jestniej jest szczególnewłaściwe dla tegokto ją czujekto ją wzbudza

Przedmiot miłości jest drogi dla tego, kto miłuje, ale i ta osoba, która miłuje, jest droga dla tego, kto jest przedmiotem miłości. -Arystoteles
przedmiot-miłoś-jest-drogi-dla-tego-kto-miłuje-ale-i-osoba-która-miłuje-jest-droga-dla-tego-kto-jest-przedmiotem-miłoś
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. -Biblia
wszystko-możliwe-jest-dla-tego-kto-wierzy
Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał. -Johann Wolfgang Goethe
kto-ę-zbliża-tego-nie-odpychajcie-a-kto-odchodzi-tego-nie-zatrzymujcie-kto-wraca-tego-przyjmujcie-tak-jakby-ę-nigdy-nie-oddalał
Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic. -Oskar Graf
pokora-jest-łatwiejsza-dla-tego-który-w-życiu-coś-zrobił-ż-dla-tego-który-nie-zrobił-nic