W miłości


w-miłoś-wierność-jest-tak-długo-jak-długo-w-uczuciu-jest-ów-czuły-przypływ-i-odpływ-niepewnoś-podejrzeń-jak-długo-człowiek-czuje-że
roman bratnymiłościwiernośćjesttakdługojakdługouczuciuówczułyprzypływodpływniepewnościpodejrzeńjakczłowiekczujeżenieuwięziłdokońcaramionachtegowrogajakimkochanekistniejedlasiebieniebezpieczeństwemniepewnościąwtedyzdradygdywszystkozdradąw miłościjest taktak długojak długodługo ww uczuciuuczuciu jestjest ówów czułyczuły przypływprzypływ ii odpływodpływ niepewnościjak długodługo człowiekczłowiek czujeże nienie uwięziłuwięził dodo końcakońca ww ramionachramionach tegotego wrogajakim jestjest kochanekjak długodługo sąsą dladla siebiesiebie niebezpieczeństwemniebezpieczeństwem ii niepewnościąwtedy nienie mama zdradygdy wszystkowszystko jestjest zdradąjest tak długojak długo wdługo w uczuciuw uczuciu jestuczuciu jest ówjest ów czułyów czuły przypływczuły przypływ iprzypływ i odpływi odpływ niepewnościjak długo człowiekdługo człowiek czujeże nie uwięziłnie uwięził douwięził do końcado końca wkońca w ramionachw ramionach tegoramionach tego wrogajakim jest kochanekjak długo sądługo są dlasą dla siebiedla siebie niebezpieczeństwemsiebie niebezpieczeństwem iniebezpieczeństwem i niepewnościąwtedy nie manie ma zdradygdy wszystko jestwszystko jest zdradą

Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje.Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.Młodym jest się tak długo, jak długo można się uczyć, nabywać nowych przyzwyczajeń i znosić sprzeciwy.Jeśli nędza jest bez znaczenia, jak długo nędzarz jest zadowolony, w takim razie i zbrodnia jest bez znaczenia, jak długo zbrodniarz jest pozbawiony skrupułów.Rzeczy żyją tak długo, jak długo ktoś się ni­mi opiekuje.