W milczeniu nawet słaby krzyk robi wiele hałasu.


w-milczeniu-nawet-słaby-krzyk-robi-wiele-hałasu
brigitte bardotmilczeniunawetsłabykrzykrobiwielehałasuw milczeniumilczeniu nawetnawet słabysłaby krzykkrzyk robirobi wielewiele hałasuw milczeniu nawetmilczeniu nawet słabynawet słaby krzyksłaby krzyk robikrzyk robi wielerobi wiele hałasuw milczeniu nawet słabymilczeniu nawet słaby krzyknawet słaby krzyk robisłaby krzyk robi wielekrzyk robi wiele hałasuw milczeniu nawet słaby krzykmilczeniu nawet słaby krzyk robinawet słaby krzyk robi wielesłaby krzyk robi wiele hałasu

W mil­cze­niu na­wet słaby krzyk ro­bi wiele hałasu.Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.Nawet lekkomyślny i słaby człowiek nie sprzedałby pisarstwa za miskę soczewicy, gdyby je wystarczająco cenił.Gdy słaby wchodzi w so­jusz z sil­nym, słaby po­nosi koszta sojuszu.krzyk pus­tej ręki tęskno­ta za do­tykiem zos­ta­je pa­mięć pa­mięci dziec­ko dłonie znają swe miej­sca wiele beztroski Kto jest na tyle słaby, że myśli o samobójstwie, jest za słaby, aby je popełnić.