W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja.


w-moim-przyjacielu-odnajduję-moje-drugie-ja
isabel nortonmoimprzyjacieluodnajdujęmojedrugiejaw moimmoim przyjacieluprzyjacielu odnajdujęodnajduję mojemoje drugiedrugie jaw moim przyjacielumoim przyjacielu odnajdujęprzyjacielu odnajduję mojeodnajduję moje drugiemoje drugie jaw moim przyjacielu odnajdujęmoim przyjacielu odnajduję mojeprzyjacielu odnajduję moje drugieodnajduję moje drugie jaw moim przyjacielu odnajduję mojemoim przyjacielu odnajduję moje drugieprzyjacielu odnajduję moje drugie ja

Przyjacielu, żeby cię rozweselić, opowiem ci moje nowe zmartwienie. Szablony zawsze zwyciężają.Moim domem było i jest moje dzieło. Obraz, spektakl, teatr, scena.Zat­rzy­małeś się w moim życiu na pe­wien czas, przys­tanąłeś, go­towy mnie poz­nać. Po­mogłeś mi do­cenić świat, do­cenić życie. Te­raz od tak za­milkłeś, zer­wałeś kontakt... Przep­raszam za błędy i dziękuję za Twoją obec­ność, przyjacielu...Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.Malarstwo odnajduje styl po śmierci malarza.Dzień rozjaśnia moje myśli, moje myśli rozświetlają moją noc.