W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie.


w-narodzie-tkwi-artysta-ale-nie-w-jego-polityce-nie-w-jego-zewnętrznych-przemianach-tylko-w-tym-co-jest-w-narodzie-wieczne-w-jego-odrębnoś-od
stanisław przybyszewskinarodzietkwiartystaaleniejegopolitycezewnętrznychprzemianachtylkotymcojestwieczneodrębnościodwszystkichinnychnarodówrzeczyniezmiennejodwiecznejrasiew narodzienarodzie tkwitkwi artystaale nienie ww jegojego politycenie ww jegojego zewnętrznychzewnętrznych przemianachtylko ww tymco jestjest ww narodzienarodzie wiecznew jegojego odrębnościodrębności odod wszystkichwszystkich innychinnych narodóww rzeczyrzeczy niezmiennejniezmiennej ii odwiecznejodwiecznejw rasiew narodzie tkwinarodzie tkwi artystaale nie wnie w jegow jego politycenie w jegow jego zewnętrznychjego zewnętrznych przemianachtylko w tymco jest wjest w narodziew narodzie wiecznew jego odrębnościjego odrębności ododrębności od wszystkichod wszystkich innychwszystkich innych narodóww rzeczy niezmiennejrzeczy niezmiennej iniezmiennej i odwieczneji odwiecznejw rasie

Kobieta czarująca mężczyznę działa nie tylko na jego wrażliwość miłosną, ale pobudza i ożywia w ogóle jego ducha. Nie jest to wcale jej dziełem i zasługą, lecz popędu najbardziej twórczego ze wszystkich.Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania: jest on w jego wyzyskaniu.Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Trzeba pilnie nauczyć dzieci, aby nienawidziły zła dla jego własnej ohydy i pokazać im naturalna jego szpetotę, izby go nie unikały nie tylko w uczynkach, ale zwłaszcza w sercu.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.