W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym, niż służąc.


w-naszym-świecie-ludzie-bogacą-ę-raczej-ujmując-innym-ż-służąc
herbert george wellsnaszymświecieludziebogacąsięraczejujmującinnymniżsłużącw naszymnaszym świecieświecie ludzieludzie bogacąbogacą sięsię raczejraczej ujmującujmując innymniż służącw naszym świecienaszym świecie ludzieświecie ludzie bogacąludzie bogacą siębogacą się raczejsię raczej ujmującraczej ujmując innymw naszym świecie ludzienaszym świecie ludzie bogacąświecie ludzie bogacą sięludzie bogacą się raczejbogacą się raczej ujmującsię raczej ujmując innymw naszym świecie ludzie bogacąnaszym świecie ludzie bogacą sięświecie ludzie bogacą się raczejludzie bogacą się raczej ujmującbogacą się raczej ujmując innym

Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi.Ludzie w większej liczbie odznaczają się raczej wielkimi uszami, niż wielkim rozsądkiem.Miłość nie jest głodem. Jest ona iuge convium - wieczną ucztą nie znającą przesytu, na której żywimy się posługując się innym raczej, niż jedząc sami.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Jeśli można, zdradzę ci małą ta­jem­nicę do­tyczącą nie tyl­ko wam­pirów, ale i ge­nerałów, żołnie­rzy i królów. Większość z nas wo­lałaby raczej widzieć ko­goś mar­twym, niż poz­wo­lić na to, by był on ob­rażany lub trak­to­wany nieup­rzej­mie pod naszym włas­nym dachem.