W naturze rzeczy leży to, że błąd często bywa lepszy od prób jego naprawienia. W każdym razie dobro od dawna utrwalone jest zawsze bardziej pożądane od tego, co wprawdzie doskonalsze, ale nie ugruntowane.


w-naturze-rzeczy-ży-to-że-błąd-często-bywa-lepszy-od-prób-jego-naprawienia-w-każdym-razie-dobro-od-dawna-utrwalone-jest-zawsze-bardziej
montesquieunaturzerzeczyleżytożebłądczęstobywalepszyodpróbjegonaprawieniakażdymraziedobrodawnautrwalonejestzawszebardziejpożądanetegocowprawdziedoskonalszealenieugruntowanew naturzenaturze rzeczyrzeczy leżyże błądbłąd częstoczęsto bywabywa lepszylepszy odod próbprób jegojego naprawieniaw każdymkażdym razierazie dobrodobro odod dawnadawna utrwaloneutrwalone jestjest zawszezawsze bardziejbardziej pożądanepożądane odod tegoco wprawdziewprawdzie doskonalszeale nienie ugruntowanew naturze rzeczynaturze rzeczy leżyże błąd częstobłąd często bywaczęsto bywa lepszybywa lepszy odlepszy od próbod prób jegoprób jego naprawieniaw każdym raziekażdym razie dobrorazie dobro oddobro od dawnaod dawna utrwalonedawna utrwalone jestutrwalone jest zawszejest zawsze bardziejzawsze bardziej pożądanebardziej pożądane odpożądane od tegoco wprawdzie doskonalszeale nie ugruntowane

W naturze rzeczy nie leży doskonałość.Zło leży nie w samej naturze rzeczy, lecz w odchyleniach umysłu od przyrody.Próżność kojarzy się z próżniactwem. Jeśli posiadać kobietę nie zawsze jest przyjemnością, w każdym razie jest to już pewnego rodzaju zatrudnienie.Struś chowający głowę w piasek w każdym razie pragnie wywołać wrażenie, że jest ona najważniejszą częścią jego ciała.Szansa spotkania interesujących ludzi mniej zależy od tego, gdzie się bywa, a bardziej od tego, kim się jest.Śmierć jest wprawdzie zawsze w pobliżu ludzi, ale nie każdy człowiek jest tuż przy niej.