W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym.


w-niczym-nie-jest-tak-do-twarzy-jak-w-niczym
maurice donnayniczymniejesttakdotwarzyjakniczymw niczymniczym nienie jestjest cici taktak dodo twarzyjak ww niczymw niczym nieniczym nie jestnie jest cijest ci takci tak dotak do twarzyjak w niczymw niczym nie jestniczym nie jest cinie jest ci takjest ci tak doci tak do twarzyw niczym nie jest ciniczym nie jest ci taknie jest ci tak dojest ci tak do twarzy

Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym.Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym.Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej.Kochałam. In­tensyw­nie, moc­no niczym esen­cja her­ba­ty. Kocham.Cicho i lek­ko niczym wiosen­ny wschód Słońca. Choć Ciebie nie ma przy mnie. Poczu­cie obec­ności tak de­likat­ne i niekończące, tak nies­ka­zitel­ne opływa mnie w każdej chwi­li. Skąd i dlacze­go, nie wiem. Czu­je jed­nak, że jest moją naj­większą mocą, której nie od­bie­rze mi żad­na ciem­ność tu­nelu. Od tej chwi­li spełniam marzenia.