W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia.


w-nieugiętym-proteście-przeciw-złu-kryje-ę-cała-sól-życia
antoni czechownieugiętymproteścieprzeciwzłukryjesięcałasólżyciaw nieugiętymnieugiętym proteścieproteście przeciwprzeciw złuzłu kryjekryje sięsię całacała sólsól życiaw nieugiętym proteścienieugiętym proteście przeciwproteście przeciw złuprzeciw złu kryjezłu kryje siękryje się całasię cała sólcała sól życiaw nieugiętym proteście przeciwnieugiętym proteście przeciw złuproteście przeciw złu kryjeprzeciw złu kryje sięzłu kryje się całakryje się cała sólsię cała sól życiaw nieugiętym proteście przeciw złunieugiętym proteście przeciw złu kryjeproteście przeciw złu kryje sięprzeciw złu kryje się całazłu kryje się cała sólkryje się cała sól życia

Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności!Przyjaciele stanowię trwały i niezdobyty bastion przeciwko wszelkiemu złu życia.Cała mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć!Gdy roz­myślałem so­bie nad niczym miałem pus­tkę w głowie i nag­le olśnienie ty wychodzisz mi na przeciw i po­kazu­jesz co to miłość a te­raz na­wet nie wiem jak smakuje czy to cu­kier czy to sól nie pa­miętam czu­je tyl­ko ból Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać się mu ogarnąć. Przyjąć je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia. Wszystko, co z życia czerpiemy, podlega pewnej przemianie: tak samo cierpienie musi stać się miłością - oto cała tajemnica.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.