W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta!


w-oczach-naszych-chłop-urasta-do-potęgi-kró-piasta
stanisław wyspiańskioczachnaszychchłopurastadopotęgikrólapiastaw oczachoczach naszychnaszych chłopchłop urastaurasta dodo potęgipotęgi królakróla piastaw oczach naszychoczach naszych chłopnaszych chłop urastachłop urasta dourasta do potęgido potęgi królapotęgi króla piastaw oczach naszych chłopoczach naszych chłop urastanaszych chłop urasta dochłop urasta do potęgiurasta do potęgi królado potęgi króla piastaw oczach naszych chłop urastaoczach naszych chłop urasta donaszych chłop urasta do potęgichłop urasta do potęgi królaurasta do potęgi króla piasta

nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Wtedy dłoń twą wziąłem w dłonie moje, w oczach naszych wieczny blask zaświecił i przez świat obłąkany od wojen szliśmy razem jak dwoje dzieci.Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jes­tem tyl­ko chłop­cem ba­wiącym się na mor­skim brze­gu, pochy­lającym się i znaj­dującym piękniej­szą muszelkę lub ka­mień gład­szy niż in­ne, pod­czas gdy wiel­ki ocean praw­dy jest ciągle zak­ry­ty prze­de mną.Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków.Ki­bic bas­ke­ta z No­wego Mias­ta spro­siła team na do­mowe cias­ta. Z wy­pieków a la za­kalec wy­piekł się pul­chny ma­lec -  spód murzy­nek, oczy Piasta.Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu.