W oczekiwaniu rzeczy niektóre niżeli w dostąpieniu przyjem niejsze; otrzymane, smak i pozór tracą. Nowinka rada się prędko przyje, częściej zwyczajne lepsze.


w-oczekiwaniu-rzeczy-niektóre-żeli-w-dostąpieniu-przyjem-niejsze-otrzymane-smak-i-pozór-tracą-nowinka-rada-ę-prędko-przyje-częściej
andrzej maksymilian fredrooczekiwaniurzeczyniektóreniżelidostąpieniuprzyjemniejszeotrzymanesmakpozórtracąnowinkaradasięprędkoprzyjeczęściejzwyczajnelepszew oczekiwaniuoczekiwaniu rzeczyrzeczy niektóreniektóre niżeliniżeli ww dostąpieniudostąpieniu przyjemprzyjem niejszesmak ii pozórpozór tracąnowinka radarada sięsię prędkoprędko przyjeczęściej zwyczajnezwyczajne lepszew oczekiwaniu rzeczyoczekiwaniu rzeczy niektórerzeczy niektóre niżeliniektóre niżeli wniżeli w dostąpieniuw dostąpieniu przyjemdostąpieniu przyjem niejszesmak i pozóri pozór tracąnowinka rada sięrada się prędkosię prędko przyjeczęściej zwyczajne lepsze

Mas­ka­rada - pa­rada pa­piero­wych twarzy.... Mas­ka­rada.... Skryj swą twarz, aby uk­ryć się przed światem... Upiór w operze Sto lat już trwa całkowite nieporozumienie między artystą i społeczeństwem i nie widać, aby się to prędko zmieniło na lepsze. Sztuka obraża.Nie przy sta­rości smak życia ani przy młodości rada.Ana­liza roz­bi­ja całości. Niektóre rzeczy, rzeczy ma­giczne, muszą po­zos­tać całe, kom­plet­ne. Jeśli pat­rzy się na ich frag­menty znikają.Rada: Dobra rada nie głaszcz gada.Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze.