W odczuciu mężczyzn Raj polegał na tym, że Ewa nie miała się w co ubrać.


w-odczuciu-mężczyzn-raj-polegał-na-tym-że-ewa-nie-miała-ę-w-co-ubrać
bolesław paszkowskiodczuciumężczyznrajpolegałnatymżeewaniemiałasięcoubraćw odczuciuodczuciu mężczyznmężczyzn rajraj polegałpolegał nana tymże ewaewa nienie miałamiała sięw coco ubraćw odczuciu mężczyznodczuciu mężczyzn rajmężczyzn raj polegałraj polegał napolegał na tymże ewa nieewa nie miałanie miała sięmiała się wsię w cow co ubraćw odczuciu mężczyzn rajodczuciu mężczyzn raj polegałmężczyzn raj polegał naraj polegał na tymże ewa nie miałaewa nie miała sięnie miała się wmiała się w cosię w co ubraćw odczuciu mężczyzn raj polegałodczuciu mężczyzn raj polegał namężczyzn raj polegał na tymże ewa nie miała sięewa nie miała się wnie miała się w comiała się w co ubrać

Wczo­raj na niebie nie było Cię, kocha­na Gwiaz­do. Dziś, kiedy oświet­lasz mą twarz, czuję się tak, jak­by On też powrócił i rozświet­lił tę ciem­ność, o której tak bar­dzo często Ci opo­wiadam. Tak cu­dow­nie jest móc znów po­wie­dzieć Ci Nie muszę wszys­tkim pa­sować, by mieć, w co się ubrać.Żeby zasięgnąć własnej rady, trzeba się ubrać na czarno.Wys­tar­czy wy­walić kil­ka worków ub­rań z sza­fy i już kończy się prob­lem z Na każdej plaży Ko­biety bez twarzy Lecz mężczyzn los się waży Gdyż ko­bieta nie o tym marzy.W ogóle nie myślę o tym, co będzie jut­ro, ani o tym, co było wczo­raj. Nie myślę na­wet o tym, co zdarzy się za dziesięć mi­nut. Dla mnie is­tnieje tyl­ko ta chwi­la. Jeśli jest dob­ra, skar­bie, to czuję się szczęśli­wa. A jeśli kiep­ska, jak choćby pod­czas czy­tania te­go spra­woz­da­nia, po pros­tu cze­kam, aż prze­minie. Każdą chwilę trak­tuję odrębnie. I ty też po­win­naś się te­go nauczyć.