W podróży i w życiu niecierpliwość rośnie w miarę, jak się zbliżamy do celu.


w-podróży-i-w-życiu-niecierpliwość-rośnie-w-miarę-jak-ę-zbliżamy-do-celu
józef ignacy kraszewskipodróżyżyciuniecierpliwośćrośniemiaręjaksięzbliżamydoceluw podróżypodróży iw życiużyciu niecierpliwośćniecierpliwość rośnierośnie ww miaręjak sięsię zbliżamyzbliżamy dodo celuw podróży ipodróży i wi w życiuw życiu niecierpliwośćżyciu niecierpliwość rośnieniecierpliwość rośnie wrośnie w miaręjak się zbliżamysię zbliżamy dozbliżamy do celuw podróży i wpodróży i w życiui w życiu niecierpliwośćw życiu niecierpliwość rośnieżyciu niecierpliwość rośnie wniecierpliwość rośnie w miaręjak się zbliżamy dosię zbliżamy do celuw podróży i w życiupodróży i w życiu niecierpliwośći w życiu niecierpliwość rośniew życiu niecierpliwość rośnie wżyciu niecierpliwość rośnie w miaręjak się zbliżamy do celu

Niecierpliwość żąda rzeczy niemożliwej - mianowicie osiągnięcia celu bez środków.W miarę starzenia się mężczyznom rośnie broda a kobietom język.W miarę starzenia się, mężczyznom rośnie broda, a kobietom język.W miarę starzenia się mężczyznom rośnie broda, a kobietom język.Rozsądek i miłość niedobrze żyją razem: w miarę jak miłość rośnie, rozsądek się kurczy.W miarę starze­nia się mężczyz­nom rośnie bro­da, a ko­bietom język.