W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych.


w-polityce-cała-sztuka-polega-na-tym-aby-mieć-dobre-oczy-i-umieć-wykorzystać-ślepotę-innych
emil zolapolitycecałasztukapoleganatymabymiećdobreoczyumiećwykorzystaćślepotęinnychw politycepolityce całacała sztukasztuka polegapolega nana tymaby miećmieć dobredobre oczyoczy ii umiećumieć wykorzystaćwykorzystać ślepotęślepotę innychw polityce całapolityce cała sztukacała sztuka polegasztuka polega napolega na tymaby mieć dobremieć dobre oczydobre oczy ioczy i umieći umieć wykorzystaćumieć wykorzystać ślepotęwykorzystać ślepotę innychw polityce cała sztukapolityce cała sztuka polegacała sztuka polega nasztuka polega na tymaby mieć dobre oczymieć dobre oczy idobre oczy i umiećoczy i umieć wykorzystaći umieć wykorzystać ślepotęumieć wykorzystać ślepotę innychw polityce cała sztuka polegapolityce cała sztuka polega nacała sztuka polega na tymaby mieć dobre oczy imieć dobre oczy i umiećdobre oczy i umieć wykorzystaćoczy i umieć wykorzystać ślepotęi umieć wykorzystać ślepotę innych

Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju.Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne.Dobre wychowanie polega na ukrywaniu tego, jak wysoko człowiek ceni sam siebie, a jak nisko - innych.Życie jest da­rem, trze­ba umieć ten dar wykorzystać Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć.Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać.