W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców.


w-polityce-liczy-ę-to-co-liczy-ę-dla-wyborców
ben j. wattenbergpolityceliczysiętocodlawyborcóww politycepolityce liczyliczy sięco liczyliczy sięsię dladla wyborcóww polityce liczypolityce liczy sięco liczy sięliczy się dlasię dla wyborcóww polityce liczy sięco liczy się dlaliczy się dla wyborcówco liczy się dla wyborców

Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć.By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy.Realista liczy się z mrzonkami.Pierwsza miłość liczy się tylko do drugiej.Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej.Miłość nie liczy się z cza­sem i porą.