W przeciętnej codzienności chodzi również bytowi ludzkiemu nieustannie o tę najbardziej własną, do niczego nie odniesioną i nieprześcigalną możność bytową, choćby tylko w modusie stroskanego zobojętnienia wobec skrajnej możliwości swojego istnienia.


w-przeciętnej-codziennoś-chodzi-również-bytowi-ludzkiemu-nieustannie-o-tę-najbardziej-własną-do-niczego-nie-odniesioną-i-nieprześcigalną
martin heideggerprzeciętnejcodziennościchodzirównieżbytowiludzkiemunieustannienajbardziejwłasnądoniczegonieodniesionąnieprześcigalnąmożnośćbytowąchoćbytylkomodusiestroskanegozobojętnieniawobecskrajnejmożliwościswojegoistnieniaw przeciętnejprzeciętnej codziennościcodzienności chodzichodzi równieżrównież bytowibytowi ludzkiemuludzkiemu nieustannienieustannie otę najbardziejnajbardziej własnądo niczegoniczego nienie odniesionąodniesioną ii nieprześcigalnąnieprześcigalną możnośćmożność bytowąchoćby tylkotylko ww modusiemodusie stroskanegostroskanego zobojętnieniazobojętnienia wobecwobec skrajnejskrajnej możliwościmożliwości swojegoswojego istnieniaw przeciętnej codziennościprzeciętnej codzienności chodzicodzienności chodzi równieżchodzi również bytowirównież bytowi ludzkiemubytowi ludzkiemu nieustannieludzkiemu nieustannie onieustannie o tęo tę najbardziejtę najbardziej własnądo niczego nieniczego nie odniesionąnie odniesioną iodniesioną i nieprześcigalnąi nieprześcigalną możnośćnieprześcigalną możność bytowąchoćby tylko wtylko w modusiew modusie stroskanegomodusie stroskanego zobojętnieniastroskanego zobojętnienia wobeczobojętnienia wobec skrajnejwobec skrajnej możliwościskrajnej możliwości swojegomożliwości swojego istnienia

Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było.Człowiek jest najbardziej uzależniony od swojego odbicia w duszy innego człowieka, choćby ta dusza była kretyniczna.Są osobnicy, którzy tyranizują nas faktem swojego tylko już istnienia - są to politycy i duchowieństwo.Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami.Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami.Etymologia ludowa tłumaczy, że ubogi to ten, który ma wszystko u Boga, całe królestwo Boże, choćby od ludzi niczego nie otrzymywał. Oby Bogu tylko zaufać.