W pytaniach, na które nie ma odpowiedzi, kryje się zawsze jakaś nadzieja.


w-pytaniach-na-które-nie-odpowiedzi-kryje-ę-zawsze-jakaś-nadzieja
stanisława fleszarowa - muskatpytaniachnaktórenieodpowiedzikryjesięzawszejakaśnadziejaw pytaniachna którektóre nienie mama odpowiedzikryje sięsię zawszezawsze jakaśjakaś nadziejana które niektóre nie manie ma odpowiedzikryje się zawszesię zawsze jakaśzawsze jakaś nadziejana które nie maktóre nie ma odpowiedzikryje się zawsze jakaśsię zawsze jakaś nadziejana które nie ma odpowiedzikryje się zawsze jakaś nadzieja

Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza.Two­je oczy wciąż is­tnieją. Nie wiem, czy prze­pełnione są ja­kim­kolwiek wycze­kiwa­niem, i jakąkol­wiek nadzieją, ale często upar­cie poszu­kują wśród wszys­tkich in­nych właśnie moich, jak­by z nadzieją, że i one gdzieś są. Nie wiem, czy kiedy­kol­wiek od­kryję ta­jem­nicę naszych spoj­rzeń. Ale to nie is­totne. Bo naj­ważniej­sze jest to, że nic, co piękne, w tych oczach się nie zmieniło. I pew­nie nie zmieni.Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu.Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność.