W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem.


w-rękach-dobrego-lekarza-i-woda-staje-ę-lekarstwem
mikołaj gogolrękachdobregolekarzawodastajesięlekarstwemw rękachrękach dobregodobrego lekarzalekarza ii wodawoda stajestaje sięsię lekarstwemw rękach dobregorękach dobrego lekarzadobrego lekarza ilekarza i wodai woda stajewoda staje sięstaje się lekarstwemw rękach dobrego lekarzarękach dobrego lekarza idobrego lekarza i wodalekarza i woda stajei woda staje sięwoda staje się lekarstwemw rękach dobrego lekarza irękach dobrego lekarza i wodadobrego lekarza i woda stajelekarza i woda staje sięi woda staje się lekarstwem

Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.W rękach dob­re­go le­karza i wo­da sta­je się lekarstwem.Za ok­na­mi świt W oczach sen­ny kit Dzień już wstaje Mnie nie staje Ot i przeszła noc Obok leży ona Nocą zawiedziona Obiecałem raje Jed­nak mi nie staje Już ko­lejną noc Wstyd mnie szarpie Rwą mnie harpie Wiek przeminął Or­gan zwinął Zab­rał z sobą moc Tak się zdarza Czas lekarza Ko­lej rzeczy Viag­ra leczy Jeszcze noc­na wróci moc Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą.Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje.Jes­tem szkla­nym wa­zonem z przeg­niłą wodą po kwiat­kach. O, ja­ki pech, właśnie spadłam i się potłukłam na drob­ne ka­wałeczki i śmier­dzi tą wodą.