W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem.


w-rękach-dobrego-lekarza-i-woda-staje-ę-lekarstwem
mikołaj gogolrękachdobregolekarzawodastajesięlekarstwemw rękachrękach dobregodobrego lekarzalekarza ii wodawoda stajestaje sięsię lekarstwemw rękach dobregorękach dobrego lekarzadobrego lekarza ilekarza i wodai woda stajewoda staje sięstaje się lekarstwemw rękach dobrego lekarzarękach dobrego lekarza idobrego lekarza i wodalekarza i woda stajei woda staje sięwoda staje się lekarstwemw rękach dobrego lekarza irękach dobrego lekarza i wodadobrego lekarza i woda stajelekarza i woda staje sięi woda staje się lekarstwem

Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa. -Władysław Biegański
dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa
W rękach dob­re­go le­karza i wo­da sta­je się lekarstwem. -Mikołaj Gogol
w rękach-dob­re­go-­karza-i wo­da-sta­ ę-lekarstwem
Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą. -Phil Bosmans
jedynie-woda-jest-w-stanie-odmienić-pustynię-woda-to-życie-miłość-jest-tą-wodą
Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje. -Bertrand Saadi z Szirazu
lepsze-kłamstwo-którym-ę-co-dobrego-sprawi-ż-prawda-którą-ę-co-dobrego-zepsuje
Jes­tem szkla­nym wa­zonem z przeg­niłą wodą po kwiat­kach. O, ja­ki pech, właśnie spadłam i się potłukłam na drob­ne ka­wałeczki i śmier­dzi tą wodą. -kitsh
jes­tem-szkla­nym-wa­zonem-z przeg­łą-wodą-po kwiat­kach-o ja­ki-pech-właśnie-spadłam-i ę-potłukłam-na drob­ne-ka­wałeczki