W raju jest dokładnie tak jak tu, gdzie jesteś teraz tylko dużo, dużo lepiej.


w-raju-jest-dokładnie-tak-jak-gdzie-jesteś-teraz-tylko-żo-żo-lepiej
laurie andersonrajujestdokładnietakjakgdziejesteśteraztylkodużodużolepiejw rajuraju jestjest dokładniedokładnie taktak jakjak tugdzie jesteśjesteś terazteraz tylkotylko dużodużo lepiejw raju jestraju jest dokładniejest dokładnie takdokładnie tak jaktak jak tugdzie jesteś terazjesteś teraz tylkoteraz tylko dużow raju jest dokładnieraju jest dokładnie takjest dokładnie tak jakdokładnie tak jak tugdzie jesteś teraz tylkojesteś teraz tylko dużow raju jest dokładnie takraju jest dokładnie tak jakjest dokładnie tak jak tugdzie jesteś teraz tylko dużo

Co za dużo, to nie jest niezdrowo - to tylko za dużo.Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo.Jesteś tam gdzie jesteś, ponieważ dokładnie tam pragniesz byćMówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę.Lepiej jest kochać dwa razy za dużo niż raz za mało.PROLOG On jest teraz, mi naprzeciw, Jak ja tak On mnie, Nap­rze­ciw mi Teraz… Czas umarł, Świat się zatrzymał Chwi­la trwa... To tyl­ko Dzień umiera, tyl­ko Noc się rodzi... His­to­ria MY (przeglądam się w oczu soczys­tej zieleni) Właśnie się rozpoczyna... AKT PIER­WSZY - POCZĄTEK Obiet­ni­ca raju zaklęta w uśmiech...