W religii człowiek kompensuje sobie to, czego nie potrafi osiągnąć, religia to projekcja doskonałej wizji człowieka.


w-religii-człowiek-kompensuje-sobie-to-czego-nie-potrafi-osiągnąć-religia-to-projekcja-doskonałej-wizji-człowieka
anonimreligiiczłowiekkompensujesobietoczegoniepotrafiosiągnąćreligiatoprojekcjadoskonałejwizjiczłowiekaw religiireligii człowiekczłowiek kompensujekompensuje sobieczego nienie potrafipotrafi osiągnąćprojekcja doskonałejdoskonałej wizjiwizji człowiekaw religii człowiekreligii człowiek kompensujeczłowiek kompensuje sobieczego nie potrafinie potrafi osiągnąćreligia to projekcjaprojekcja doskonałej wizjidoskonałej wizji człowiekaw religii człowiek kompensujereligii człowiek kompensuje sobieczego nie potrafi osiągnąćreligia to projekcja doskonałejprojekcja doskonałej wizji człowiekaw religii człowiek kompensuje sobiereligia to projekcja doskonałej wizji

Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu
człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka
Wszelka moralność wywodzi się z religii, albowiem religia jest tylko formułą moralności. -Fiodor Dostojewski
wszelka-moralność-wywodzi-ę-z-religii-albowiem-religia-jest-tylko-formułą-moralnoś
Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś. -Dominick Coniguilaro
jeśli-chcesz-osiągnąć-to-czego-nigdy-nie-miałeś-musisz-robić-to-czego-nigdy-nie-robiłeś
Nie ma człowieka tak niedos­ko­nałego, żeby nie można było mieć dla niego przy­jaźni bar­dzo doskonałej. -René Descartes (Kartezjusz)
nie- człowieka-tak-niedos­ko­nałego-żeby-nie można-było-mieć-dla-niego-przy­jaź-bar­dzo-doskonałej