W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję - pluję na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej, do światowej władzy.


w-rewolucji-rzecz-wcale-nie-idzie-o-rosję-pluję-na-rosję-rosja-jest-tylko-stadium-w-drodze-do-rewolucji-światowej-do-światowej-władzy
włodzimierz leninrewolucjirzeczwcalenieidzierosjęplujęnarosjęrosjajesttylkostadiumdrodzedoświatowejświatowejwładzyw rewolucjirewolucji rzeczrzecz wcalewcale nienie idzieidzie oo rosjęrosjęplujępluję nana rosjęrosja jestjest tylkotylko stadiumstadium ww drodzedrodze dodo rewolucjirewolucji światowejdo światowejświatowej władzyw rewolucji rzeczrewolucji rzecz wcalerzecz wcale niewcale nie idzienie idzie oidzie o rosjęo rosjępluję napluję na rosjęrosja jest tylkojest tylko stadiumtylko stadium wstadium w drodzew drodze dodrodze do rewolucjido rewolucji światowejdo światowej władzyw rewolucji rzecz wcalerewolucji rzecz wcale nierzecz wcale nie idziewcale nie idzie onie idzie o rosjęidzie o rosjępluję na rosjęrosja jest tylko stadiumjest tylko stadium wtylko stadium w drodzestadium w drodze dow drodze do rewolucjidrodze do rewolucji światowejw rewolucji rzecz wcale nierewolucji rzecz wcale nie idzierzecz wcale nie idzie owcale nie idzie o rosjęnie idzie o rosjęrosja jest tylko stadium wjest tylko stadium w drodzetylko stadium w drodze dostadium w drodze do rewolucjiw drodze do rewolucji światowej

Grabieże, strzelaniny, gwałty. Jak przy każdej zmianie władzy. [o rewolucji 1917r]przechodziłem przez plac czerwony nic nam nie przeszkadzało z matką za rękę szósta trzydzieści pięć nie sta­liśmy murem to nie był nasz pomysł drze­wa były ta­kie jak dziś i jeździły tramwaje boimy się waszych pomysłów rewolucji boimy się waszych myśli te­raz na pla­cu handlowym stoi ta kobieta ma to sa­mo spojrzenie nie możemy zag­rać w piłkę dlacze­go ciągle tam jest przy uli­cy wol­ności zmieniły się transparenty mój przy­jaciel te­go nie potrzebuje boimy się waszych pomysłów boimy się rewolucji boimy się waszych myśli boimy się rewolucji Serce kobiety światowej jest na kształt róży, z której każdy kochanek po listku odrywa, tak że dla męża tylko cierń pozostaje.Demokracja bywa fantastyczna tylko w żywiole rewolucji.NATO nieustannie wzmacnia swą wojskową maszynerię i okrąża Rosję. Chce pozbawić ją suwerenności.No more Hiroshima - hasło obrońców pokoju po II wojnie światowej.