W rozpaczy też myślę. To trzyma mnie przy życiu i czyni człowiekiem.


w-rozpaczy-też-myślę-to-trzyma-mnie-przy-życiu-i-czyni-człowiekiem
ioannis filimonrozpaczyteżmyślętotrzymamnieprzyżyciuczyniczłowiekiemw rozpaczyrozpaczy teżteż myślętrzyma mniemnie przyprzy życiużyciu ii czyniczyni człowiekiemw rozpaczy teżrozpaczy też myślętrzyma mnie przymnie przy życiuprzy życiu iżyciu i czynii czyni człowiekiemw rozpaczy też myślętrzyma mnie przy życiumnie przy życiu iprzy życiu i czyniżyciu i czyni człowiekiemtrzyma mnie przy życiu imnie przy życiu i czyniprzy życiu i czyni człowiekiem

Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­kiego w życiu znałem. Ty je­den nig­dy się na mnie nie roz­gniewałeś, nig­dy mnie nie osądzałeś i ja­kimś spo­sobem nau­czyłeś mnie więcej o życiu, niż każdy syn mógłby so­bie życzyć. Przep­raszam też, że nie mogę być tu­taj z tobą te­raz i niena­widzę siebie za to, co ci ro­bię. Ale strasznie się boję, tato.To co zsyłasz na mnie, wiem, to wszys­tko ma swój sens. Na­wet rzeczy złe - z biegiem czasu widzę to też. Tak tyl­ko myślę, Boże, ześlij mi przy­jaciela, proszę Łat­wiej będzie mi udźwignąć dni..._______________________________________________ Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę. Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę. Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie. Po­mimo - i dlatego. I po­tykaj się o mo­je spojrzenie. _______________________________________________ Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.Kobieta milcząca czyni najlepiej. Ta naprawdę i ta pozornie mądra, albowiem milczenie czyni wrażenie głębi i pokrywa najgłębiej płytkość, przy czym nadaje kobiecie nieprzeparty urok nieodgadnionego sfinksa.I tyl­ko zapach kwiatów jeszcze trzy­ma mnie przy życiu. Wiosna.