W samych Stanach Zjednoczonych działa około 700 szkół biznesu. Wszystkie te instytucje pełne są uczonych, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć sławę jako teoretycy zarządzania.


w-samych-stanach-zjednoczonych-działa-około-700-szkół-biznesu-wszystkie-te-instytucje-pełne-są-uczonych-którzy-za-wszelką-cenę-chcą-zdobyć
robert lenzersamychstanachzjednoczonychdziałaokoło700szkółbiznesuwszystkieteinstytucjepełneuczonychktórzyzawszelkącenęchcązdobyćsławęjakoteoretycyzarządzaniaw samychsamych stanachstanach zjednoczonychzjednoczonych działadziała okołookoło 700700 szkółszkół biznesuwszystkie tete instytucjeinstytucje pełnepełne sąsą uczonychktórzy zaza wszelkąwszelką cenęcenę chcąchcą zdobyćzdobyć sławęsławę jakojako teoretycyteoretycy zarządzaniaw samych stanachsamych stanach zjednoczonychstanach zjednoczonych działazjednoczonych działa okołodziała około 700około 700 szkół700 szkół biznesuwszystkie te instytucjete instytucje pełneinstytucje pełne sąpełne są uczonychktórzy za wszelkąza wszelką cenęwszelką cenę chcącenę chcą zdobyćchcą zdobyć sławęzdobyć sławę jakosławę jako teoretycyjako teoretycy zarządzania

Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę.Kobieta jest głucha na wszelkie argumenty. Mężczyzna może ocalić swój kraj, rządzić całym światem, zdobyć wieczną sławę jako filozof, jedynie dla swej żony będzie zawsze tylko zwykłym głupcem.Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę.Nie próbuj za wszelką cenę ko­muś cze­goś udo­wod­nić, spo­ro ta­kich którzy próbo­wali ma swo­je święto 1 lis­to­pada. Nie mu­sisz ni­komu nic udowadniać.W rodzących się społeczeństwach przywódcy republik tworzą instytucje, następnie zaś instytucje kształtują przywódców.