W sprawie gehenny zwierząt nie wystarczy bić na alarm, trzeba bić po gębie.


w-sprawie-gehenny-zwierząt-nie-wystarczy-bić-na-alarm-trzeba-bić-po-gębie
anonimsprawiegehennyzwierzątniewystarczybićnaalarmtrzebapogębiew sprawiesprawie gehennygehenny zwierzątzwierząt nienie wystarczywystarczy bićbić nana alarmtrzeba bićbić popo gębiew sprawie gehennysprawie gehenny zwierzątgehenny zwierząt niezwierząt nie wystarczynie wystarczy bićwystarczy bić nabić na alarmtrzeba bić pobić po gębiew sprawie gehenny zwierzątsprawie gehenny zwierząt niegehenny zwierząt nie wystarczyzwierząt nie wystarczy bićnie wystarczy bić nawystarczy bić na alarmtrzeba bić po gębiew sprawie gehenny zwierząt niesprawie gehenny zwierząt nie wystarczygehenny zwierząt nie wystarczy bićzwierząt nie wystarczy bić nanie wystarczy bić na alarm

Bić, bić i jeszcze raz bić. (za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nich informacje) Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii.Wolę za­bić miłość niżeli ona by miała za­bić mnie.pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych. Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz.