W swej zbroi z mięśni Rambo nie zawraca sobie głowy ani koniem, ani przyjacielem, ani kobietami. Jedynym jego towarzyszem jest olbrzymi, ostry sztylet, który służy mu za falliczny


w-swej-zbroi-z-mięś-rambo-nie-zawraca-sobie-głowy-ani-koniem-ani-przyjacielem-ani-kobietami-jedynym-jego-towarzyszem-jest-olbrzymi-ostry-sztylet
anonimswejzbroimięśniramboniezawracasobiegłowyanikoniemprzyjacielemkobietamijedynymjegotowarzyszemjestolbrzymiostrysztyletktórysłużymuzafallicznytalizmanwzmacniającyciągleprzecieżludzkązatemzawodnąmęskośćnicpodobnegozagrażaterminatorowibędącemuwszechmocnąmaszynąsamiecczystejpostacijużnicludzkiegonawetprzyrodzeniaktórenajdelikatniejsządającąsiękontrolowaćczęściąmężczyznyw swejswej zbroizbroi zz mięśnimięśni ramborambo nienie zawracazawraca sobiesobie głowygłowy aniani koniemani przyjacielemani kobietamijedynym jegojego towarzyszemtowarzyszem jestjest olbrzymiostry sztyletktóry służysłuży mumu zaza fallicznywzmacniający jegojego ciągleciągle przecieżprzecież ludzkąludzkązatem zawodnązawodnąmęskośćnic podobnegopodobnego nienie zagrażazagraża terminatorowibędącemu wszechmocnąwszechmocną maszynąsamiec ww czystejczystej postacipostaci nienie maw sobiesobie jużjuż nicnic ludzkiegonawet przyrodzeniaktóre jestjest najdelikatniejsząnajdelikatniejszą ii nienie dającądającą sięsię kontrolowaćkontrolować częściączęścią mężczyznyw swej zbroiswej zbroi zzbroi z mięśniz mięśni rambomięśni rambo nierambo nie zawracanie zawraca sobiezawraca sobie głowysobie głowy anigłowy ani koniemjedynym jego towarzyszemjego towarzyszem jesttowarzyszem jest olbrzymiktóry służy musłuży mu zamu za fallicznywzmacniający jego ciąglejego ciągle przecieżciągle przecież ludzkąprzecież ludzkąa zatema zatem zawodnązatem zawodnąnic podobnego niepodobnego nie zagrażanie zagraża terminatorowibędącemu wszechmocną maszynąsamiec w czystejw czystej postaciczystej postaci niepostaci nie manie ma wma w sobiew sobie jużsobie już nicjuż nic ludzkiegoktóre jest najdelikatniejsząjest najdelikatniejszą inajdelikatniejszą i niei nie dającąnie dającą siędającą się kontrolowaćsię kontrolować częściąkontrolować częścią mężczyzny

Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Biada żywemu, który umarłego znieważy, zrani jego miłość własną, obrazi jego honor. Umarli są zazdrośni i mściwi. Nie boją się nikogo i niczego, razów ani ran, ani przeważającej liczby wrogów. Nie boją się nawet śmierci.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Widzi pa­ni, to jest tak. Trzy­mam rękę na pa­ni ple­cach. Jeżeli mam wrażenie, że pod moją dłonią nie ma nic - ani pup­ki, ani ud, ani stóp - to znaczy, że dziew­czy­na jest urodzoną tancerką.Okropne jest to, że nie można ani żyć z kobietami, ani bez nich.Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.