W sytuacji bez wyjścia wyznacz sobie nowy kierunek.


w-sytuacji-bez-wyjścia-wyznacz-sobie-nowy-kierunek
anonimsytuacjibezwyjściawyznaczsobienowykierunekw sytuacjisytuacji bezbez wyjściawyjścia wyznaczwyznacz sobiesobie nowynowy kierunekw sytuacji bezsytuacji bez wyjściabez wyjścia wyznaczwyjścia wyznacz sobiewyznacz sobie nowysobie nowy kierunekw sytuacji bez wyjściasytuacji bez wyjścia wyznaczbez wyjścia wyznacz sobiewyjścia wyznacz sobie nowywyznacz sobie nowy kierunekw sytuacji bez wyjścia wyznaczsytuacji bez wyjścia wyznacz sobiebez wyjścia wyznacz sobie nowywyjścia wyznacz sobie nowy kierunek

Najlepszym wyjściem z każdej sytuacji jest poradzenie sobie z nią.Żyje­my w płonącym do­mu. Bez straży pożar­nej. Bez możli­wości wyjścia. Tyl­ko z ok­nem na górze, z które­go możemy spoglądać na palący się dom, z na­mi w środku.Dla mnie to nic. Nowe milenium, nowy wiek czy nowy rok. Dla mnie to jeszcze kolejny dzień, kolejna noc. Słońce, księżyc, gwiazdy pozostaną te same.Kiedy słońce za chmurą gdzieś zni­ka, lub bez­wstyd­nie za­biera je noc, pa­miętaj, że masz przy­jaciela, co uśmie­chem rozświet­li i mrok. Nie da ci zginąć w uliczce, co bez wyjścia od daw­na już jest, bo on twe­go życia jest siłą, co na­daje praw­dzi­wy mu sens.Ambitni zajdą dalej, bo ci bez ambicji nie mają po co gdziekolwiek zachodzić, gdyż nie mając celu, pozostają w punkcie wyjścia.Nie płacz w liście nie pisz że los ciebie kopnął nie ma sy­tuac­ji na ziemi bez wyjścia kiedy Bóg drzwi za­myka - to ot­wiera okno.